Venus in the Sky

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวีนัสนายเอกของเรื่องที่ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่ทำอยู่เพราะโดนเพื่อนร่วมงานเอาผลงานไปเป็นของตนอ่านต่อ