A Shoulder to Cry On

อีดายอลเป็นคนนอกโรงเรียน แต่การบังเอิญเจอเพื่อนร่วมชั้นทำให้ทุนการศึกษาของเขาตกอยู่ในอันตรายอ่านต่อ