The Escape of the Seven

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปจากโลกเนื่องจากเหตุการณ์ Bobble และคนชั่วร้ายเจ็ดคนก็มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ ตัวร้ายทั้ง 7อ่านต่อ