All That We Loved

แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่มั่นคงและเรื่องราวความรักที่จริงใจของเยาวชนอายุ 18 ปีที่ไม่สามารถละทิ้งความรักหรือมิตรภาพได้ ละครเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะของหน่วยความจำระดับเซลล์ อ่านต่อ