Enigma

โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ฟ้า มีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเธอ เกี่ยวข้องยังไงกับอาจารย์คนใหม่ อรจินต์?อ่านต่อ