Love and Wish

เรื่องราวโรแมนติกของวัยรุ่นที่บรรยายถึงความรัก มิตรภาพ และความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมปลายผ่านตัวเอกหญิงที่ฝันถึงความรักที่เป็นเวรเป็นกรรมอ่านต่อ