Song of the Bandits

ชาวเกาหลีที่รวมตัวกันที่กันโด ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ด้วยเหตุผลของพวกเขาเอง และรวมตัวกันเพื่อปกป้องบ้านของตนระหว่างการปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นในปี 1910-45อ่านต่อ