The Devil’s Deal

แฮวุงผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต้องออกจากการแข่งขันเพราะเขากลายเป็นหนามยอกอกข้างซุนแท นักธุรกิจใหญ่ในท้องถิ่น ถูกตามล่าโดยพวกเงินกู้นอกระบบ เนื่องจากการผิดนัดเงินกู้ในการหาเสียง เขาจึงตัดสินใจที่จะทำให้มือสกปรกอ่านต่อ