Incantation

เมื่อหกปีที่แล้ว Li Ronan ถูกสาปหลังจากฝ่าฝืนข้อห้ามทางศาสนา ตอนนี้ เธอต้องปกป้องลูกสาวของเธอจากผลที่ตามมาจากการกระทำของเธออ่านต่อ