Time To Hunt

ในอนาคตอันใกล้นี้ จะเกิดวิกฤตการเงินในเกาหลีและเกิดสลัมขึ้น จากพื้นที่ดังกล่าว เยาวชนกลุ่มหนึ่งก่ออาชญากรรมเพื่อเอาชีวิตรอดอ่านต่อ