Stowaway

ลูกเรือสามคนในภารกิจสู่ดาวอังคารต้องเผชิญกับทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้เมื่อผู้โดยสารที่ไม่ได้วางแผนทำอันตรายต่อชีวิตของทุกคนบนเรืออ่านต่อ