The Teacher's Diary

ติดตามเรื่องราวของครูผู้โดดเดี่ยว 2 คน ชายและหญิง พวกเขาได้รับมอบหมายให้เรียนที่โรงเรียนในชนบทแห่งเดียวกันแต่ห่างกันหนึ่งปีอ่านต่อ