Women Talking

ไม่ทำอะไรเลย อยู่และสู้ หรือจากไป ในปี 2010 สตรีในชุมชนศาสนาที่อยู่ห่างไกลต้องต่อสู้กับความจริงที่โหดร้ายกับความศรัทธาของตนอ่านต่อ