A Hundred Flowers

วันส่งท้ายปีเก่า. อิซึมิพบว่ายูริโกะแม่ของเขาพเนจรอยู่ในสวนสาธารณะท่ามกลางความหนาวเย็น เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม จิตใจของเธอก็เริ่มเลือนรางอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับลูกชายของเธอแล้ว อ่านต่อ