All About Lily Chou-Chou

ชีวิตที่มีปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นที่ดนตรีชวนฝันของนักร้องสาว Lily Chou-Chou เป็นหนทางเดียวที่จะหลีกหนีจากสังคมที่แปลกแยก รุนแรง และไร้ความรู้สึกอ่านต่อ