Apollo 10½: A Space Age Childhood

เรื่องราวที่กำลังมาถึงของวัยซึ่งมีฉากหลังเป็นชานเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ในฤดูร้อนปี 1969 มีศูนย์กลางอยู่ที่การเหยียบดวงจันทร์ของยาน Apollo 11 อันเก่าแก่อ่านต่อ