Chang Can Dunk

ดัดแปลงมาจากบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของชายผู้หนีออกจากค่ายกักกันทางการเมืองในเกาหลีเหนือ “Snowdrop” มีฉากหลังเป็นขบวนการประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ปี 1987อ่านต่อ