Doctor Sleep

หลายปีหลังจากเหตุการณ์ในโรงเรียมผีบ้า (1980) แดน ทอร์แรนซ์ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่ต้องปกป้องเด็กสาวที่มีพลังคล้ายกันจากลัทธิที่เรียกว่า The True Knot ซึ่งหลอกหลอนเด็กด้วยพลังเพื่อให้คงความเป็นอมตะอ่านต่อ