Ghost Book

หนังสือต้องห้าม “The Haunted Book” สามารถทำให้ความปรารถนาใดๆ เป็นจริงได้ แต่เพื่อที่จะทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริง คุณจะต้องผ่านการทดสอบที่อันตรายถึงชีวิต บททดสอบคืออะไร…!?อ่านต่อ