Happiness for Beginners

เฮเลนลงทะเบียนหลักสูตรเอาชีวิตรอดในถิ่นทุรกันดาร หนึ่งปีหลังจากหย่าร้าง เธอค้นพบจากประสบการณ์นี้ว่าบางครั้งคุณต้องหลงทางเพื่อค้นหาตัวเองอ่านต่อ