Indiana Jones and the Dial of Destiny

นักโบราณคดีอินเดียน่า โจนส์แข่งกับเวลาเพื่อทวงคืนสิ่งประดิษฐ์ในตำนานที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ได้อ่านต่อ