Peninsula

ไวรัสซอมบี้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาแพร่กระจายไปยังเกาหลีใต้ทั้งหมด ชาวเกาหลี 4 คนในฮ่องกงล่องเรือฝ่าด่านไปยังอินชอนด้วยรถบรรทุกมูลค่า 20,000,000 เหรียญสหรัฐอ่านต่อ