Pinocchio

ความปรารถนาของพ่อทำให้เด็กชายที่ทำด้วยไม้มีชีวิตในอิตาลีได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้เขามีโอกาสดูแลเด็กอ่านต่อ