The Lost King

นักประวัติศาสตร์สมัครเล่นท้าทายสถาบันวิชาการที่มั่นคงในความพยายามของเธอในการค้นหาพระบรมศพของกษัตริย์ริชาร์ดที่ 3 ซึ่งสูญหายไปนานกว่า 500 ปีอ่านต่อ