The Tin Mine

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2493 จากชุดเรื่องสั้นเชิงอัตชีวประวัติของอาจินต์ ปัญจพรรค์ จุดเริ่มต้นพบว่าอรอินทร์ (พิชญา วัชรจิตรพันธ์) ถูกไล่ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯอ่านต่อ