Tokyo Revengers

Hanagaki Takemichi มีชีวิตที่ไม่มีความสุขจนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อตื่นขึ้นมาเมื่อ 12 ปีก่อน เขาครุ่นคิดถึงชะตากรรมสุดท้ายของเพื่อน ๆ และพยายามป้องกันอนาคตที่เลวร้ายอ่านต่อ