MF Ghost

ปี 202X. รถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองได้เข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และแพร่หลายในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม สนามแข่งรถที่เรียกว่า MFG ซึ่งใช้รถยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิมอ่านต่อ