The Ingenious One

ละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของ Fang Baiyu เรื่อง “A Thousand Doors” ซึ่งเน้นเรื่องราวของ Yun Xiang ชายหนุ่มที่เข้าสู่ Jianghu พร้อมภารกิจจากครอบครัวของเขาและบังเอิญเป็นเพื่อนกับเพื่อนหลายคนรวมถึง Shu Yanan นางเอกที่มี ความกล้าหาญที่แข็งแกร่งอ่านต่อ