The Island Of Siliang

เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตทั้งสวรรค์และโลกที่มีเทพเซียน มนุษย์เป็นตัวแทนของแต่ละภพ แยกกันอยู่และรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ในมิติที่แตกต่างกันออกไปอ่านต่อ