Back From The Brink

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว กระดูกและเส้นเอ็นของ Tianyao ถูกคนรักของเขาฉีกออก การปรากฏตัวของ Yanhui ทำให้เขามีความหวัง เขาเริ่มใช้เธอเพื่อค้นหาส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Yanhui เข้าใกล้เขามากขึ้น เขายังประทับใจเธออ่านต่อ