The Bionic Life

เล่าเรื่องราวของโลกอนาคตที่เกิดขึ้นปี 2035 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมนุษย์ไบโอนิคทำให้เกิดปัญหาได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อของสาธารณชนอ่านต่อ