BEEF

คนสองคนปล่อยให้เหตุการณ์เดือดดาลบนท้องถนนฝังลึกอยู่ในจิตใจของพวกเขา และค่อยๆ กลืนกินทุกความคิดและการกระทำของพวกเขาอ่านต่อ