If Anything Happens I Love You

หลังโศกนาฏกรรม พ่อแม่ผู้โศกเศร้าสองคนเดินทางผ่านความว่างเปล่าทางอารมณ์ขณะที่พวกเขาคร่ำครวญถึงการสูญเสียลูกอ่านต่อ