The Crown Season

ติดตามการแข่งขันทางการเมืองและความโรแมนติกในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเหตุการณ์ที่ก่อร่างสร้างช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20อ่านต่อ