The Night Owl

นักฝังเข็มตาบอดซึ่งมีความสามารถในการมองเห็นได้ตามปกติในเวลากลางคืนและบังเอิญพบเห็นการสิ้นพระชนม์ของมกุฏราชกุมารอ่านต่อ