Your Place or Mine

เพื่อนรักทางไกลสองคนเปลี่ยนชีวิตของกันและกัน เมื่อเธอตัดสินใจไล่ตามความฝันตลอดชีวิต และเขาอาสาที่จะดูแลลูกชายวัยรุ่นของเธออ่านต่อ