I Care A Lot

ผู้ปกครองที่คดโกงซึ่งใช้เงินเก็บในหอผู้ป่วยสูงอายุของเธอพบกับคู่ปรับของเธอเมื่อผู้หญิงที่เธอพยายามจะหลอกลวงกลายเป็นมากกว่าที่เธอปรากฏตัวครั้งแรกอ่านต่อ