Space Sweeper

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2092 และติดตามลูกเรือของเรือเก็บขยะอวกาศชื่อ The Victory เมื่อพวกเขาค้นพบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อโดโรธีซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นอาวุธทำลายล้างสูง พวกเขาก็เข้าไปพัวพันกับข้อตกลงทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงอ่านต่อ