The Wind Rises

ย้อนรอยชีวิตของจิโร โฮริโคชิ ชายผู้ออกแบบเครื่องบินรบของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2อ่านต่อ