Blue Period

Yatora Yaguchi นักเรียนมัธยมปลายที่เบื่อหน่ายกับชีวิตกระโจนเข้าสู่โลกแห่งศิลปะที่สวยงามแต่ไม่หยุดนิ่งหลังจากค้นพบแรงบันดาลใจในการวาดภาพอ่านต่อ