House of the Dragon

House of the Dragon บอกเล่าเรื่องราวของสงครามสืบราชบัลลังก์ภายในตระกูล Targaryen ที่มีอำนาจสูงสุด 172 ปีก่อนการกำเนิดของ Daenerys Targaryenอ่านต่อ