Nimona

เมื่ออัศวินในโลกอนาคตยุคกลางถูกใส่ร้ายในอาชญากรรมที่เขาไม่ได้ก่อ ผู้เดียวที่จะช่วยเขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็คือนิโมนาอ่านต่อ