Snowdrop

ดัดแปลงมาจากบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของชายคนหนึ่งที่หนีออกจากค่ายกักกันทางการเมืองในเกาหลีเหนือ Snowdrop ถูกตั้งฉากกับฉากหลังของขบวนการประชาธิปไตยปี 1987 ในเกาหลีใต้อ่านต่อ